Export geography

Holding exports its goods to more than 20 countries of the world

 • Belarus
 • Russia
 • Kazakhstan
 • Ukraine
 • Georgia
 • Uzbekistan
 • Bulgaria
 • Moldova
 • Turkmenistan
 • Mongolia
 • Lithuania
 • Kyrgyzstan
 • Latvia
 • Azerbaijan
 • Poland
 • Egypt
 • France
 • Estonia